הזמנה לאסיפה כללית רגילה, ואסיפהכללית שלא מן המניין 10.06.2018 יום א