תקנון גידול של החוג


החוג הישראלי לכלבי דוגה - תקנון גידול

1. מטרת תקנון הגידול של החוג הישראלי לכלבי דוגה היא להסדיר גידול מכוון של כלבים גזעיים בישראל, השייכים לחוג, על פי תקני הגזעים המוכרים על ידי ההתאחדות הבינלאומית לכלבנות, יצירת כלבים בריאים ומתפקדים בעלי מבנה גופני ונפשי המאפיין את הגזע. כלבים המסוגלים לחיות חיים ארוכים ושמחים לתועלת ועינוג בעליהם החברה כולה וכן הכלב עצמו

2. כללי
א. החוג מקבל על עצמו את כל ההוראות ותקנוני הגידול של ההי"ל.
מגדל צריך להשתמש בתקן הגזע כהנחיה לתכונות הספציפיות לגזע ולהימנע
מכל הגזמה יש להשתמש לרבייה רק בכלבים בריאים מבחינת תפקודית וקלינית בעלי מבנה טיפוסי לגזע כלומר להשתמש רק בכלבים שאינם סובלים ממחלה קשה או מבעיות תפקודיות יש לבצע גידול באופן שמקדם את בריאותם ומצבם הנפשי של הצאצאים וכן את רווחת הכלבה
ב. תקנון זה בא להשלים את אותם סעיפים המיוחדים לגזעים המאוגדים בחוג: בולדוג אנגלי, בול מסטיף, דוג דה בורדו, מסטינו נפוליטאנו, מסטיף אנגלי, מסטיף ספרדי, שר פאי, קאנה קורסו וכל גזע נוסף השייך לקבוצת הדוגה ואינו שייך למועדון גזע אחר בהתאחדות הישראלית לכלבנות.
ג. תפקיד "חבר מרכזי הגזעים" של החוג לשמש כועדת חריגים של החוג ולטפל בכל הבעיות הקשורות לגידול בחוג.
ד. החוג שומר לעצמו את הזכות להוסיף או לגרוע מתקנון הגידול של החוג מעת לעת ובהתאם לצרכים המיוחדים שייקבעו ע"י ועדת הגידול והנהלת החוג. כל זאת בהצבעה דמוקרטית שתתקיים באסיפה כללית.
תקנון זה מחייב את כל בעלי הכלבים מגזעי החוג בין שהם חברים בארגון החבר בהיל ובין שאינם חברים בו.

3. הוראות גידול והרבעה :
א. מותרים לגידול רק כלבים הרשומים בספר הגידול הישראלי או בעלי תעודות מוכרות על ידי ה- F.C.I בתנאי שיעמדו בדרישות הבאות:
ב. הגיל המינימאלי להרבעה לכלבים מהגזעים החברים בחוג, פרט לכלבים שיצוין לגביהם אחרת, יהיה 14 חודשים בעת ההרבעה לזכר ו 18 חודשים לנקבה.
ג. כלב/ה בעלי תעודות יוחסין אדומות (בעלי ההערה לא מומלצים לגידול) יותר להרבעה רק לאחר שהוצג לפחות פעמיים בתערוכות רשמיות מכיתת מתבגרים וקיבל ציון מצוין.
כלב/ה בעלי תעודות יוחסין רגילות ללא כל הערה גידולית, יותר להרבעה רק לאחר שהוצג לפחות פעם אחת בתערוכות רשמיות מכיתת צעירים, בגזעים בולדוג אנגלי ושארפיי, וקיבל לפחות ציון "טוב מאד". בשאר הגזעים יותר להרבעה רק לאחר שהוצג לפחות פעם אחת בתערוכות רשמיות מכיתת מתבגרים וקיבל לפחות ציון "טוב מאד" .
כלב שלא הוצג בתערוכות וירצה להרביע יהיה חייב לעבור מה"ג בהצלחה. המה"ג יערך ע"י שופט ספציפי לגזע שיקבע ע"י ועד המועדון ובנוכחות מרכז הגזע.
מה"ג מורכב מ 3 חלקים מבדק צורה, מבדק אופי, ותוצאות צילום אגן.
תשלום עבור המה"ג יקבע ע"י וועד החוג.
לא יתבצע מה"ג ללא גביית תשלום מלא עבורו.
במידה וכלב/כלבה סיימו מה"ג בתוצאה "לא עבר", יהיה רשאי בעל הכלב להגיש בקשה למה"ג חוזר ובתנאי שתוגש בתוך 90 ימים.

ד. הגיל המינימאלי להרבעה מהגזעים בולדוג אנגלי ושר פאיי יהיה 12 חודשים לזכר 18 חודשים לנקבה.
ה. הגיל המרבי להרבעה הוא 8 שנים לנקבה, על הבעלים מוטלת החובה למנוע הרבעה כאשר הכלבים אינם במצב בריאות תקין לחלוטין.
ו. זכרים ונקבות צעירים או מבוגרים מכך, יורשו להרבעה רק באישור מיוחד של מרכז הגזע הנוגע בדבר, לשם כך על המגדל לפנות בכתב אל מרכז הגזע לקבלת אישור הרבעה חריג.
ז. לא תמליט כלבה יותר מפעם אחת בשנה. באישור מיוחד ממרכז הגזע הספציפי לא תמליט יותר מפעמיים במשך תקופה של 18 חודשים.
ח. יותרו לגידול אך ורק זכרים ונקבות אשר צילום האגן שלהם נבדק ונמצא כשיר, וזאת בטרם ההרבעה, לצורך זה יחשב צילום אגן מגיל 14 חודשים.
1. כלבים מגזע בולדוג אנגלי ושר פאי פטורים מצילום אגן.
2. לצורך גידול אגן יחשב כשיר עד לדרגה C – לזכר מכל הגזעים ועד לדרגת פגיעה D בנקבה מכל הגזעים.
3. זכרים ונקבות בדרגות פגיעה חמורות יותר יוכלו להיות מאושרים להרבעה רק כאשר יש להם ערך גידולי ורק לאחר בדיקה קלינית שיפוטית מיוחדת שתיערך לכלב/ה ע"י מרכז הגזע הספציפי לגזע, שופט מוסמך לגזע ווטרינר בעל ידע וניסיון בבעיות גידול של כלבי ענק ודמויי דוגה. הבודקים ימונו לתפקיד ע"י ועדת הגידול של החוג.

4. במקרים החריגים שאושרו על פי סעיף ח3 יש להרביע נקבה ברמת פגיעה גבוהה מ- D עם זכר בעל ציון A או B בלבד. במקרה שהזכר בעל רמת פגיעה גבוהה מ- C רשאי הוא להרביע נקבה בעלת A או B בלבד.

5. כל שגר שהוריו לא עומדים בתקנון הגידול המשלים לגזע אותו הוא שייך או שלא קיבלו אישור מוועדת חריגים, יקבלו תעודות אדומות עם ההערה לא מומלץ לגידול (לא עמד בתקנון הגידול המשלים של הגזע).

4. כלבים וכלבות האסורים לגידול/הרבעה:
א. חסרי תעודת יוחסין.
ב. זכרים בעלי אשך אחד.
ג. נפסלו על ידי סמכות רשמית של ההי"ל בהתאם לתקנון הגידול, כשנתגלתה בהם שגיאה הפוסלת את הכלב לגידול לפי תקן הגזע או התקנון המשלים או שאינם טיפוסיים לגזע.

5. חובת דווח למרכז הגזע
א.
כלבים וכלבות שעמדו בדרישות סעיף 3 לשנות התקנון גידול רשאים להיות מורבעים, זאת לאחר שבעל הכלבה פנה מראש אל מרכז הגזע של אותו גזע והודיע לו על כוונתו להרביע את הכלבה. מרכז הגזע ימליץ לבעל הכלבה על זכרים מתאימים להרבעה.
חובת בדיקת אישור ההרבעה עם מרכז הגזע הנוגע בדבר, מוטלת על שני בעלי הכלבים המורבעים (בעל הזכר ובעל הנקבה) לפני ההרבעה.

ב.
מרכז הגזע רשאי לאסור את ההרבעה במקרים הבאים:
1. הזכר או/ו הנקבה פסולים ע"פי תקן הגזע שמופיע ב FCI.
2. במידה ובהרבעה קודמת של אותו הזוג נתגלו תופעות תורשתיות שליליות.

מרכז הגזע יאסור הרבעה עם אותו כלב/ה (סעיף 2), רק לאחר קבלת החלטה על כך בועדת הגידול המדעית של ההי"ל.

6. ביקורת שגר
אין בביקורת השגר משום כל ערובה לטיבם או לבריאותם של הגורים ואין מרכז הגזע או החוג נושאים בכל אחריות באשר לטיב השגר או לבריאותו בעת ביצוע הביקורת או בעתיד. בעת ביצוע ביקורת השגר יש לציין עובדה זו בפני בעלי השגר.

א. החוג מחייב ומקיים ביקורות שגר באמצעות מרכזי הגזעים.
ב. על בעל הכלבה להודיע למרכז הגזע על המלטה תוך 48 שעות.
ג. ספר הגידול יודיע למרכז הגזע בהקדם האפשרי על המלטה שנרשמה אצלו.
ד. מרכז הגזע הנוגע בדבר יבצע ביקורת שגר לא יאוחר מאשר 6 שבועות מיום ההמלטה, כמו כן רשאי מרכז הגזע לקיים יותר מביקורת אחת בהתאם לראות עיניו.
ה. לא תשוחרר המלטה ללא ביקורת שגר וללא שיבוב הגורים בשבב.
ו. מרכז הגזע יבצע את ביקורת השגר בבית ההמלטה, במידה ומדובר בנסיעה של יותר מ 30 ק"מ, בעלי הכלבה יחזיר את הוצאות הנסיעה למרכז הגזע.
ז. מצא מרכז הגזע שגיאה פוסלת, בחלק או בכל הגורים, יציין בתעודת היוחסין של אותו גור/ים "לא מאושר להרבעה/גידול" בהתאם לתקנון הגידול של ההי"ל
ח. מצא מרכז הגזע תופעות חריגות בשגר, רשאי הוא לציין בתעודת היוחסין של אחד הגורים חלקם או כולם הערה חובת מה"ג מגיל 14 חודשים".
ט. בעל הכלב/ה רשאי לערער על כל החלטה של מרכז הגזע בפני מוסדות ההי"ל.
י. הגורים ימסרו לא לפני גיל 7 שבועות, בריאים ולאחר טיפול נגד תולעים ולאחר ששובבו בשבב.
יא. חובת המגדל לעדכן את הבעלים החדשים של הגורים בכל שגיאה פוסלת על פי תקן הגזע ובכל שגיאה תורשתית אחרת, של הגורים או הוריהם שהתגלתה וידועה למגדל.

7. טיפול במקרים חריגים
א. מרכזי הגזעים של החוג ידונו ויחליטו בכל בקשה לחריגה מתקנון הגידול של החוג. מרכז הגזע יפנה אל שאר מרכזי הגזעים בחוג בכל בקשה שהופנתה אליו החורגת מתקנון הגידול של החוג. לאחר דיון בבקשה ע"י כל מרכזי הגזעים תתקבל החלטה, ההחלטה תשלח בכתב למגיש הבקשה ולמרכז הגזע.

ב. מרכז גזע שיאפשר חריגה מתקנון הגידול ללא אישור מראש ובכתב משאר מרכזי הגזעים יקרא לישיבת הועדה להסביר את מניעיו, הועדה רשאית להענישו בנזיפה, התראה, או לפנות לוועד החוג בבקשה להשעותו מתפקידו עד להחלטת האסיפה הכללית בעינינו.

8. נוהל טיפול בגורים בעלי פגם
מרכז הגזע ימליץ למגדל להרדים גורים בעלי פגמים תורשתיים חמורים המסכנים את בריאותם, ההרדמה תבוצע רק ע"י רופא וטרינר.

9. המלצות

1. מומלץ לבצע הסכמים בכתב בין בעל הכלב המרביע לבעל הכלבה בטרם ההרבעה, ובהם תפורט, בין היתר, התמורה בגין ההרבעה.

2. מומלץ להתייעץ ברופא וטרינר לפני כל הרבעה, בנושא בריאותה של הכלבה כולל חיסונים וטיפולים מיוחדים (תילוע וכיוב').

3. מומלץ להתמיד במעקב רפואי וטרינרי במשך תקופת ההיריון של הכלבה, ולאחר ההמלטה.

4. מומלץ לבצע את כל החיסונים הראשוניים לגורים במהלך החודשיים הראשונים לחייהם, על ידי המגדל.

5. מומלץ למסור את הגור כשהוא בריא בלבד, ולהדריך את הבעלים החדשים בכל נוהלי הטיפול והחיסון הנדרשים.

6. מומלץ לרשום את הבעלים החדשים לחוג הגזע, כדי שיקבלו תמיכה והדרכה מקצועית.

7. מומלץ למגדל לנהל רישום מסודר של תאריכי ייחום הרבעה והמלטה לכלבים שברשותו, וכן רשימה מעודכנת של הגורים מבית גידולו ובעליהם.

8. בעל כלב אחראי ידאג לרווחת כלבו, וישמור על הסדר והניקיון הציבורי בכל עת ובכל מקום.

החוג הישראלי לכלבי דוגה
קישורים לאתרים חשובים

כל הזכויות שמורות לחוג הישראלי לכלבי דוגה